OBCHODNÉ PODMIENKY BENET SK s.r.o.

1 Úvod

Obchodná spoločnosť Benet sk s.r.o, Kuzmányho 923/23-12,01701 Pov.Bystrica, IČO: 36004961, IČDPH: SK2020440807 je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vložka číslo 3410/R zoznam výpisov 3488/11. Obchodné podmienky spoločnosti BENET SK s.r.o. sú v súlade s platnými právnymi predpismi v SR aj ČR.

2 Ceny

Ceny pre maloobchodných odberateľov sú uvedené pre každý produkt zvlášť, vrátane DPH . Pre veľkoodberateľov, predajcov, autoservisy poskytujeme osobitné zľavy po registrácii Vašej spoločnosti a dohode o cenách a ostatných náležitostiach obchodných podmienok. Spoločnosť BENET SK s.r.o. obchoduje s primeraným ziskom podľa zákona a preto sú koncové ceny ponúkaných produktov výhodné aj pre maloodberateľov.

3 Platba

 • platba v hotovosti
 • platba na faktúru pre stálych zákazníkov a vo veľkoobchodnej sieti
 • dobierka - pre fyzické a právnicke osoby. Cena dobierky viď podľa bodu 4.

Tento spôsob platby sa vzťahuje len na dodávky prostredníctvom spoločnosti GLS.

4 Spôsoby dodania tovaru

 • vlastným rozvozom - rozvoz vozidlami našej spoločnosti po celej SR a ČR podľa smeru trasy alebo dohodou ( platí pre veľkoodberateľov tovaru v SR a v ČR ). Presný termín dovozu tovaru je vecou vzájomnej dohody buď telefonicky alebo e mailom.
 • odberom na mieste - tovar si môžete prevziať osobne v sídle našej prevádzky Maršová Rašov 252.
 • prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS.

Cenu prepravy hradí odberateľ. Súčasné ceny prepravy sú :

 • do 20 kg 5,00€
 • nad 20 kg 8,50€

Uvedené ceny sú s DPH.

BENET SK s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu uvedených cien podľa dohodnutých obchodných podmienok prepravcu GLS.

5 Dodacie podmienky

Dodávka tovaru je zaradená do trás rozvozov tak, aby bola čo najskôr u zákazníka. Dodávka cez službu GLS je realizovaná obvykle do 24 hod. po dohode o realizácii objednávky s odberateľom. Pri cene dodávky nad 200 s DPH je cena tejto služby zdarma.

6 Spôsob objednania

Tovar je možné objednať buď osobne, telefonicky, faxom, mailom, prostredníctvom tohoto internetového obchodu. Vaša objednávka je vždy zaradená do zoznamu objednávok na vybavenie. V prípade, že pošlete objednávku prostredníctvom internetového obchodu, bude automaticky zaregistrovaná a vy dostanete oznam o zaregistrovaní Vašej objednávky.

Spoločnosť BENET SK s.r.o. si vyhradzuje právo:

 • vybaviť po dohode so zákazníkom len tú časť objednávky, ktorá je reálne krytá tovarom na sklade
 • dohodnúť so zákazníkom termín a spôsob dodania tovaru
 • dohodnúť so zákazníkom spôsob a realizáciu platby

7 Reklamačné a záručné podmienky

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho podobu/vzor umiestni na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom).
doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

 Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

 V prípade, že predávajúci platí, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len \"neoprávnená reklamácia\"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len \"náklady z neoprávnenej reklamácie\"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo tovaru.
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
 • uplynutím záručnej doby tovaru.
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 • predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád,  ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 • výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

8 Reklamačná adresa

BENET SK s.r.o.

Maršová Rašov 252

01351 Rašov

9 Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy  musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale, a to osobne alebo vo forme poistenej zásielky.

 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

 Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

 Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v tomto odseku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

  

10 Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,  ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely predávajúceho. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne.

V Považskej Bystrici 27.5.2014

Copyright © 2014 BENET SK s.r.o. | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA